XÂY DỰNG THỊ XÃ TỪ SƠN TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI 3 TRƯỚC NĂM


(BNP) – Đây là mục tiêu đặt ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Từ Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND (viết tắt là Quy hoạch).
Quy hoạch nêu rõ, phát triển thị xã Từ Sơn hướng tới chức năng vùng trung tâm mở rộng của vùng Thủ đô, trở thành đô thị loại 3 trước năm 2020, đảm bảo “hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững”. Trong đó, phấn đấu giai đoạn 2016-2020, duy trì tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thị xã Từ Sơn bình quân đạt 11%/năm; tổng giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 195,6 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho 4.000 lao động/năm; 100% số hộ được sử dụng nước sạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,3%…

Phối cảnh Từ Sơn Bắc Ninh

Để đạt được các mục tiêu trên, thị xã Từ Sơn tập trung quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ cho các tập đoàn đa quốc gia; hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp làng nghề đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản hàng hoá. Chú trọng mở rộng các hoạt động thương mại và dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Xây dựng và hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn…
Cùng với đó, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo ngành, lĩnh vực, nhất là tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực của chính quyền từ thị xã tới cơ sở, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn./.